Timothy Van de Gehuchte

Timothy Van de Gehuchte is actief in diverse aspecten van het ondernemingsrecht, met een bijzondere focus op intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht, softwarebescherming, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, databanken, etc.), distributierecht (o.a. financiële tussenpersonen, agentuur, concessie) en bouw- en aannemingsrecht (o.a. openbare werken, ABR en BA verzekeringen). In deze materies staat hij Belgische en internationale cliënten bij in contractenwerk en procedures (arbitrage en geschillen voor de rechtbank).

Timothy is lid van AIPPI (Association Internationale pour la protection de la Propriété Intellectuelle), de BNVBIE (Belgische Nationale Vereniging voor de Bescherming van de Industriële Eigendom) en van de BMM (Beneluxvereniging voor Merken en Modellenrecht). Timothy is verder ook lid van Cepani en werd reeds meerdere malen aangesteld als arbiter. In 2015-2016 doorliep hij de Cepani Arbitration Academy (expert & international level).

Timothy is houder van de bijkomende masteropleidingen in het algemeen economisch recht en intellectueel eigendomsrechten. Tussen 2006 en 2012 was Timothy als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vakgroep economisch recht van de VUB.

Timothy is partner bij Portelio en advocaat aan de Gentse Balie sinds 2002.

Talen: Nederlands, Frans en Engels.

Publicaties

  • “De richtlijn 2005/56/EG betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaal- vennootschappen: een eerste verkenning.”, co-auteur, T. Fin., 2006, 1422-1438.
  • “De wet van 2 juni 2006 tot verbetering van de vereffeningsprocedure: enkele eerste kanttekeningen.”, co-auteur, T.R.V. 2007, p. 3-20.
  • Omgaan met conflicten in de vennootschap, co-auteur en co-editor, Antwerpen, Intersentia, 2009, 331 p.
  • “Enkele beschouwingen aangaande de beoordeling van merkinbreuken”, IRDI 2010, 77-79.
  • Artikelsgewijze commentaar art. 332 – 342 en 636-644 W. Venn., co-auteur, in X., Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, 2011.
  • “Lastgeving” en “De concessieovereenkomst” in Ondernemingscontracten. Stap voor stap., Brussel, Larcier, 2011.
  • “Hoe bescherm ik mijn naam en product ?”, co-auteur, UNIZO uitgave, 2014, 92 p.
  • "Misbruik van bedrijfsgeheimen aan banden gelegd door de stakingsrechter. Enkele kanttekeningen.”, noot onder Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel 12 maart 2020, RABG 2020/20, 1669.
  • VANDERHEYDE S. en VAN DE GEHUCHTE T., "Praktische Gids bescherming van intellectuele eigendom in de onderneming", co-auteur, Mechelen, Kluwer, 2020, 228 p.