• Privacy & Cookie Policy

Privacy & Cookie Policy

PRIVACY POLICY

1. Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?

1.1 Dit is de privacy policy van PORTELIO ADVOCATEN (ondernemingsgegevens: zie artikel 2 hieronder) (hierna ook “wij” of “ons”). Deze privacy policy is van toepassing op en beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van de verwerking ervan op of via onze website beschikbaar op https://www.portelio.be/ (hierna: de “Website”).

Deze privacy policy beoogt een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Deze privacy policy dekt niet het privacybeleid van derden noch van websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website zou worden verwezen.

Wij raden u aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

1.2 PORTELIO ADVOCATEN is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die zij verkrijgt wanneer u de Website bezoekt of wanneer u deze meedeelt. Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”). De aangestelden en medewerkers van PORTELIO ADVOCATEN alsook dienstverleners die zij inschakelt en die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben evenzeer de verplichting de AVG na te leven.

1.3. Deze privacy policy wordt fysiek of elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de Website. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: info@portelio.be. PORTELIO ADVOCATEN zal u in de regel binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven.

1.4. PORTELIO ADVOCATEN behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zal zij bekend maken op de Website. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 31 mei 2018.

 2. Wie zijn wij en hoe kunt u ons contacteren?

Rechtsvorm: BV

Vennootschapsnaam: PORTELIO ADVOCATEN

Maatschappelijke zetel: Rijsenbergstraat 148

9000 Gent

Bijkomende uitbatingszetel: Napelsstraat 2

2000 Antwerpen

BTW-nummer: BE537.590.529

Telefoonnummers: +32(0)9 248 88 00

+32(0)3 203 01 04

Faxnummers: +32(0)9 248 88 01

+32(0)3 203 01 24

E-mail: info@portelio.be

Hyperlink Website: https://www.portelio.be/

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

3.1. PORTELIO ADVOCATEN verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • om in contact te treden met u, uw eventuele vragen te kunnen verwerken en beantwoorden en u de nodige inlichtingen te verschaffen over ons en onze diensten;
 • het sluiten en uitvoeren van (diensten)overeenkomsten met u. De dienstverlening van PORTELIO ADVOCATEN kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij een onderhandeling, bijstand bij een procedure en optreden als (bijzonder) lasthebber;
 • cliëntenbeheer, aanmaken en beheren van een cliëntenbestand;
 • administratie, facturatie, boekhouding;
 • het verzorgen van een optimale werking van de Website;
 • het naleven van toepasselijke wetgeving (zie ook verder);
 • het optimaliseren van haar dienstverlening en de expertise van haar advocaten door het verzamelen van casuïstiek. 

3.2. Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor direct marketing. Dit is het toesturen van (commerciële) informatie over onze activiteiten en diensten dan wel over bepaalde wetswijzigingen of juridische onderwerpen.

3.3. De verwerking van uw persoonsgegevens, al dan niet op of via de Website, maakt niet het voorwerp uit van geautomatiseerde individuele besluitvorming noch van profilering. Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking waarbij aan de hand van uw persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten worden geëvalueerd, met name met de bedoeling uw beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

4. Wat is de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

4.1. PORTELIO ADVOCATEN verwerkt uw persoonsgegevens indien:

- dit noodzakelijk is voor het sluiten van en/of de uitvoering van (diensten)overeenkomsten met u of om op uw verzoek voor de sluiting van dergelijke overeenkomsten bepaalde maatregelen te nemen of handelingen te stellen; of

- u uw toestemming hiervoor hebt gegeven (bv. door ondertekening van een schriftelijke verklaring met deze privacy policy of het aanvinken/aanklikken van een checkbox op de Website); of

- dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van PORTELIO ADVOCATEN (bijvoorbeeld voor direct marketing, verweer tegen aansprakelijkheidsvorderingen, het instellen van rechtsvorderingen) of van een derde, tenzij uw belangen of rechten inzake bescherming van persoonsgegevens zwaarder zouden wegen dan onze belangen; of

- dit een wettelijke verplichting is. Zo zijn wij verplicht om de identiteit van onze cliënten te verifiëren in het kader van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. In dit verband verwerken wij uw (persoons)gegevens zoals vermeld in artikel 5.2 hieronder. 

4.2. In ieder geval, vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy, geeft u PORTELIO ADVOCATEN de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt zoals bepaald in deze privacy policy.

5. Welke persoonsgegevens verwerken wij en op welke wijze?

5.1. Via de Website verwerken wij enkel volgende persoonsgegevens van u: uw naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres en eventuele andere persoonsgegevens die u zelf opgeeft in het contactformulier op de Website.

Deze persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover u deze aan ons verstrekt (al dan niet via de Website). De verwerking ervan is evenwel noodzakelijk voor de doeleinden zoals bepaald in artikel 3 hierboven.

5.2. In het kader van het sluiten en/of de uitvoering van (diensten)overeenkomsten met u, verwerken wij (alle of een gedeelte van) volgende (persoons)gegevens:

 • van natuurlijke personen: naam, voornaam, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, ondernemingsnummer, rijksregisternummer of paspoortnummer, domicilieadres en eventueel verblijfsadres, beroep, gebruikelijk rekeningnummer, kopie van identiteitskaart of paspoort (voor- en achterzijde), kopie van KBO inschrijving, alsook alle of een gedeelte van voormelde (persoons)gegevens van eventuele lasthebber(s) van deze natuurlijke personen;
 • van rechtspersonen: rechtsvorm, vennootschapsnaam, handelsnaam, maatschappelijke zetel, uitbatingszetel, KBO nummer, BTW nummer, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, kopie van oprichtingsakte en/of (gecoördineerde) statuten, gebruikelijk rekeningnummer, alsook alle of een gedeelte van voormelde (persoons)gegevens van bestuurders en/of aandeelhouders en/of begunstigden en/of hoofdcontactperso(o)n(en) en/of eventuele andere lasthebber(s) van deze rechtspersonen;

5.3. Wij verwerken tevens gerechtelijke en/of strafrechtelijke gegevens in zoverre dit noodzakelijk is voor de verdediging van uw belangen als cliënt en/of noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een (rechts)vordering.

5.4. Wij verwerken onder meer ook volgende gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen en de door u bezochte pagina’s op de Website (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s). Deze gegevens worden automatisch, enkel voor statistische doeleinden en met oog op verdere verbetering van de Website van PORTELIO ADVOCATEN verwerkt. Meer informatie over het gebruik van cookies op de Website vindt u hieronder in onze cookie policy.

5.5. De verwerking van bovenvermelde (persoons)gegevens is noodzakelijk voor de doeleinden zoals bepaald in artikel 3 hierboven.

6. Wie kan uw persoonsgegevens nog ontvangen en/of verwerken (naast PORTELIO ADVOCATEN)?

6.1. De volgende (categorieën van) ondernemingen, instellingen of entiteiten kunnen uw persoonsgegevens ontvangen en/of verwerken (al dan niet als verwerker in opdracht of op instructie van PORTELIO ADVOCATEN):

 • de IT provider(s) van PORTELIO ADVOCATEN in het kader van beheer, onderhoud, ondersteuning en hosting van de Website en de IT infrastructuur van PORTELIO ADVOCATEN;
 • de boekhouder(s) / accountants van PORTELIO ADVOCATEN;
 • de verzekeringsmakelaar(s) en/of verzekeraars van PORTELIO ADVOCATEN;
 • de individuele advocaten (met inbegrip van vennoten, medewerkers en stagiairs (en hun eventuele vennootschappen)) van PORTELIO ADVOCATEN;
 • externe advocaten of vervangers die in onderaanneming diensten verlenen aan (de advocaten van) PORTELIO ADVOCATEN of waarmee PORTELIO ADVOCATEN samenwerkt;
 • gerechtsdeurwaarders;
 • (beëdigd) vertalers;
 • notarissen;
 • accountants, revisoren of (gerechts)deskundigen;
 • stafhouders;
 • Cel voor Financiële Informatieverwerking van de FOD Financiën;
 • Instellingen verbonden aan het beroep van advocaat, zoals maar niet beperkt tot de Orde van Vlaamse Balies, lokale Ordes van Advocaten, Conferentie van de Jonge Balie, Bureau voor Juridische Bijstand in het kader van pro deo dossiers;
 • andere onderaannemers, leveranciers, externe dienstverleners van PORTELIO ADVOCATEN of waarmee PORTELIO ADVOCATEN samenwerkt;
 • bepaalde online diensten zoals Digitaal Platform voor de Advocaat, e-Deposit (voor online neerlegging van conclusies en stukken), DPA-Deposit etc.;
 • artsen en/of non-profitorganisaties (bijvoorbeeld voor medische aansprakelijkheidsdossiers).

6.2. Derden, (overheids)instellingen, entiteiten of ondernemingen aan wie PORTELIO ADVOCATEN gerechtigd of (wettelijk) verplicht is uw persoonsgegevens door te geven, kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie gevestigd zijn. PORTELIO ADVOCATEN is in het kader van de doorgifte van persoonsgegevens niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

7. Waar, hoe en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

7.1. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server die zich bevindt in België.

7.2. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 3 bepaalde doeleinden te bereiken, tenzij op de bewaring of verwerking ervan bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn.

PORTELIO ADVOCATEN is op grond van artikel 2276bis Burgerlijk Wetboek ontlast van haar beroepsaansprakelijkheid en niet meer verantwoordelijk voor bewaring van stukken vijf jaar na het beëindigen van haar taak. In die zin moet PORTELIO ADVOCATEN uw persoonsgegevens minstens vijf jaar na de beëindiging van haar taak bijhouden.

8. Wat zijn uw rechten?

8.1. U hebt het recht op informatie omtrent de modaliteiten van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit wordt u meegedeeld via deze privacy policy.

8.2. U hebt het recht om ons te verzoeken om:

 • inzage van uw persoonsgegevens.

U kunt kosteloos één kopie van de gevraagde informatie krijgen. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, kan PORTELIO ADVOCATEN u hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen als administratieve kost.

 • verbetering van uw persoonsgegevens;
 • verwijdering van uw persoonsgegevens, tenzij de verwerking ervan nodig is:
  • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
  • voor het nakomen van een wettelijke verplichting van PORTELIO ADVOCATEN, zoals haar verplichting om dossiers en gegevens van u vijf jaar te bewaren in het kader van de beroepsaansprakelijkheid van advocaten (artikel 2276bis Burgerlijk Wetboek);
  • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een (rechts)vordering.
 • beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

8.3. U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

U hebt het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Zo kan u ons verzoeken uw dossier rechtstreeks te bezorgen aan uw advocaat die PORTELIO ADVOCATEN opvolgt.

8.5. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming (zie artikel 4 hierboven), hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

8.6. U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.portelio.be/privacyverklaring/).

In geval van een klacht kunt u ons contacteren op info@portelio.be.

8.7. De uitoefening van uw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de AVG.

8.8. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan PORTELIO ADVOCATEN op info@portelio.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

Wanneer PORTELIO ADVOCATEN redenen heeft om te twijfelen aan uw identiteit, mag zij u om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van uw identiteit. Doorgaans zal PORTELIO ADVOCATEN een kopie van uw identiteitskaart vragen om te verifiëren wie effectief een verzoek indient.

9. Wat zijn onze verplichtingen?

9.1. Wij treffen alle passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Dit behelst onder meer de nodige maatregelen inzake toegangscontrole, fysieke en operationele veiligheid, in het bijzonder met betrekking tot de Website en de servers van PORTELIO ADVOCATEN.

9.2. Wij houden een register van onze verwerkingsactiviteiten bij waarin ook de (categorieën van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

9.3. Wij werken mee met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten (op hun verzoek).

9.4. Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, beveiligingsincidenten en datalekken (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding van uw persoonsgegevens) onmiddellijk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.

In geval dergelijke inbreuk in verband met uw persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de AVG, zullen wij dit ook melden aan u.

In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van dergelijke inbreuk of van een inbreuk in verband met persoonsgegevens van anderen, kunt u PORTELIO ADVOCATEN contacteren op het e-mailadres info@portelio.be.

9.5. (De advocaten van) PORTELIO ADVOCATEN zijn niet verplicht om een Data Protection Officer (“functionaris voor de gegevensbescherming”) aan te stellen noch om Data Protection Impact Assessments (“gegevensbeschermingseffectbeoordelingen”) uit te voeren. De verwerking van persoonsgegevens door een individuele advocaat kan immers niet als een grootschalige verwerking worden beschouwd (zie overweging 91 van de AVG).

Vragen? Contacteer ons gerust: info@portelio.be

COOKIE POLICY

1. Algemeen – waarvoor dient deze cookie policy?

1.1. Deze cookie policy is van toepassing op het gebruik van cookies op de website https://www.portelio.be (hierna: de “Website”) van Portelio Advocaten BV (hierna ook: “Portelio”, “wij” of “ons”).

1.2. Portelio is verantwoordelijk voor de verwerking van uw (persoons)gegevens die zij verkrijgt wanneer u de Website bezoekt (bv. uw IP-adres).

Cookies zijn tevens persoonsgegevens. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in onze privacy policy.

1.2. Deze cookie policy informeert u over het gebruik en het doel van de cookies op onze Website. Deze cookie policy wordt elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Cookie Policy’ op de Website. Wij behouden ons het recht voor om deze cookie policy op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend gemaakt worden op de Website.

2. Wat zijn cookies en waarvoor dienen ze?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op de harde schijf van uw computer of apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt en/of raadpleegt of een (mobiele) applicatie gebruikt waardoor bepaalde gebruikersinformatie wordt opgeslagen. Cookiebestanden bevatten unieke codes die bv. toelaten dat uw browser u herkent tijdens uw bezoek aan de Website en op die manier uw gebruikerservaring wordt verbeterd. Cookies vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en een website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van een website. Cookies zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van een website.

3. De cookies op de Website

3.1. Portelio maakt gebruik van verschillende soorten cookies op de Website:

i. Sessiecookies: dit zijn cookies die tijdens een surfsessie bepaalde voorkeuren bijhouden, maar verdwijnen wanneer u uw browsersessie afsluit.

ii. Permanente cookies: dit zijn cookies die blijvend geplaatst worden op uw toestel, in ieder geval tot hun duurtijd verloopt.

iii. Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor het optimaal functioneren van de Website, om bepaalde grafische elementen weer te geven e.d. Deze cookies zijn technisch noodzakelijk voor de goede werking en de beveiliging van de Website. Deze cookies worden zonder uw toestemming geplaatst aangezien ze kaderen in het gerechtvaardigd belang van Portelio.

iv. Niet-functionele cookies: deze cookies worden geplaatst voor statistische, sociale en/of commerciële doeleinden en staan los van de technische ondersteuning van de Website. Voor het gebruik van deze cookies is uw voorafgaande, specifieke en uitdrukkelijke toestemming vereist.

Het gaat o.m. om volgende cookies:

a. Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken op te maken van het aantal bezoekers van de Website, de populairste webpagina’s etc. (bv. Google Analytics). Deze cookies geven weer hoe de Website wordt gebruikt. Zo weet Portelio o.m. hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen, hoeveel tijd iemand doorbrengt op onze Website etc. Er worden statistische analyses gemaakt van de informatie die we op deze manier ontvangen. Dankzij deze statistische resultaten kunnen we de structuur, navigatie en de inhoud van onze website en bijhorende diensten verbeteren. We gebruiken deze data eveneens om op algemene wijze te rapporteren over onze diensten of in het kader van onderzoeken waaraan we deelnemen. Er worden hierbij geen persoonsgegevens doorgegeven. De toestemming van elke bezoeker is vereist voor de plaatsing van deze cookies.

b. Marketing cookies: via deze cookies wordt het online advertentieaanbod gepersonaliseerd.

c. Socialemediacookies: deze cookies bieden de mogelijkheid om buttons van socialenetwerksites op te nemen. De buttons werken via een code afkomstig van deze sites. Een handige tool om webpagina’s te promoten zoals ‘liken’ en ‘pinnen’.

3.2. De Website maakt gebruik van (i) eigen cookies (eerste partij cookies) die rechtstreeks worden geplaatst door onze Website en (ii) cookies van derden wiens diensten op de Website gebruikt (kunnen) worden (derde partij cookies) en die worden geplaatst door een domein dat verschilt van het domein van onze Website.

Eerste partij cookies veronderstellen geen doorgifte van persoonsgegevens aan derde partijen, maar kunnen van een derde verwerker gebruik maken, bv. voor het opmaken van statistieken. Ook voor het plaatsen van bv. eerste partij analytische cookies is uw toestemming vereist.

Derde partij cookies maken het mogelijk dat er persoonsgegevens worden verzonden naar derden hetzij direct (bv. door een actief bestanddeel dat aan een banner is gekoppeld of een spionpixel), hetzij indirect door cookies te plaatsen die toegankelijk zijn voor andere websites dan deze van de adverteerder.

3.3. Hieronder vindt u een meer gedetailleerde opsomming en beschrijving van de cookies op de Website:

Naam cookie

- Google Analytics cookie

- XSRF_TOKEN

- laravel_session

- policy_accepted

Functie / doel

- Om de Website te helpen analyseren hoe gebruikers deze gebruiken.

- Om in te stellen dat formulieren veilig verzonden worden tussen de front-end en het back-end systeem. Deze cookie is altijd aanwezig.

- Om bij te houden welke sessie (in de browser) bij welke persoon hoort (diegene die surft op de website). Deze cookie is altijd aanwezig en is uniek voor elke gebruiker.

- Om bij te houden indien de policy werd aanvaard en bijgevolg de cookie bar opnieuw moet getoond worden bij het opnieuw bezoeken van de website.

Gegevens die worden verzameld en bewaard

Informatie over uw gebruik van de Website, met inbegrip van uw IP-adres.

Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Voor meer informatie: http://www.google.be/intl/nl/analytics/.

Gebruikte namen voor deze cookie: utma, utmb, utmc, utmv en utmz.

Eigen cookie of cookie van een derde partij

Cookie van een derde partij.

Bewaartermijn

Deze cookies komen van Google Analytics en worden na maximaal twee jaar verwijderd.

4. Toestemming

4.1. Voor het plaatsen en raadplegen van cookies via de Website op uw eindapparatuur is uw toestemming vereist, tenzij het gaat om de technische opslag van informatie of de levering van een uitdrukkelijk door u gevraagde dienst wanneer het plaatsen van een cookie daarvoor strikt noodzakelijk is.

4.2. Voor functionele cookies is uw toestemming dus niet vereist. Uw toestemming is wel vereist voor niet-functionele cookies.

Uw toestemming moet desgevallend:

- bekomen worden vooraleer de cookies worden geplaatst. Wanneer uw toestemming niet gegeven wordt, mogen er geen cookies worden geplaatst.

- geïnformeerd zijn, reden waarom wij u informeren over de verschillende cookies via deze cookies policy;

- uitdrukkelijk en actief zijn. Uw toestemming wordt daarom bekomen via het aanvinken van de hokjes in de cookies banner op de Website;

- specifiek zijn en aldus per cookie of per categorie van cookie worden verkregen.

4.3. Indien u via de Website toestemming hebt gegeven om niet-functionele cookies te gebruiken, dan kunt u deze instelling te allen tijde wijzigen en uw toestemming terug intrekken. De reeds geïnstalleerde cookies worden dan verwijderd. Dit kan u via volgende link.

5. Cookies in- en uitschakelen - beheren

4.1. Bij alle gangbare browsers kunt u de instellingen of opties nagaan of aangeven welke cookies u toestaat. Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld. Via uw webbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen en kunt u zelf aangegeven of bepaalde cookies mogen geplaatst worden of niet. U kunt uw webbrowser ook instellen zodanig dat u een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst.

Afhankelijk van uw webbrowser, kan dit via één van onderstaande links: Internet Explorer - Google Chrome - FireFox - Safari.

4.2. Indien u cookies uitschakelt, is het echter mogelijk dat de Website hierdoor niet meer correct functioneert of dat bepaalde (grafische) elementen of toepassingen op de Website minder goed zullen functioneren.

Vragen? Contacteer ons gerust.

Portelio Advocaten BV – Rijsenbergstraat 148, 9000 Gent

Website: https://www.portelio.be 


E-mail: info@portelio.be

Telefoonnummer: 09/243.88.00

Voor de uitoefening van uw rechten kan u eveneens informatie vinden in onze privacy policy.