Coronawet 15.12.2020 en verenigingen van mede-eigenaars

21 dec. 2020
Nieuws / Vastgoedrecht

Op 15 december jl. is een nieuw Wetsontwerp houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 goedgekeurd.

Voor verenigingen van mede-eigenaars bevat het enkele interessante bepalingen.

Enerzijds tijdelijke maatregelen van toepassing tot 9 maart 2021:

  • De algemene vergaderingen die vallen in het tijdvak tot 9 maart 2021 en de algemene vergaderingen die als gevolg van de coronamaatregelen in het voorjaar waren uitgeVsteld en op 1 oktober 2020 nog niet waren gehouden, kunnen door de betrokken syndici worden uitgesteld naar de eerstvolgende in het reglement van inwendige orde van de betreffende VME’s vastgestelde periode van 15 dagen waarin de algemene vergaderingen moet plaatsvinden. Het uitstel van de algemene vergaderingen leidt ook tot een verlenging van de mandaten van de syndici, de leden van de raden van mede-eigendom en de commissarissen van de rekening, alsook tot een verlenging van de bevoegdheidsdelegaties.
  • Wanneer evenwel een beslissing aangewezen is of wanneer mede-eigenaars die ten minste 20% van de aandelen in de gemene delen bezitten om de organisatie van een algemene vergadering verzoeken, dan moet de syndicus van de betrokken VME die toch organiseren. Maar indien de algemene vergadering omwille van omstandigheden redelijkerwijze niet fysiek of op afstand kan worden gehouden, kan ze ook schriftelijk doorgaan.
  • Waar normaal gezien voor schriftelijke algemene vergaderingen eenparigheid vereist is, kunnen beslissingen van algemene vergadering tot 9 maart 2021 ook worden genomen wanneer de meerderheid van de leden van de betreffende VME aan de stemming deelneemt en voor zover die meerderheid minstens de helft van de aandelen in de gemene delen bezit. Dan gelden de normale meerderheidsquora.

Anderzijds een permanente maatregel:

  • Algemene vergaderingen kunnen voortaan ook via elektronische communicatiemiddelen, dus op afstand, doorgaan.

Voor meer informatie, contacteer Portelio. 

Advies
of bijstand 
op maat?