Supporting your business.

Portelio is een onafhankelijk Belgisch advocatenkantoor voor ondernemingen, bedrijfsleiders, kaderleden, vrije beroepen en overheden.

Vanuit vestigingen in Gent en Antwerpen staat Portelio haar Belgische en buitenlandse cliënten bij met hoogkwalitatieve, pragmatische, pro-actieve en vlot toegankelijke dienstverlening tegen correcte en transparante tarieven.

Portelio, supporting your business.

Nieuws

We houden u graag op de hoogte van de jongste ontwikkelingen op juridisch vlak.

BZB en Fedafin ondertekenen een gedragscode met Febelfin

Op 12 juli 2017 is een gedragscode afgesloten tussen enerzijds BZB en Fedafin, beiden beroepsverenigingen van zelfstandige bankagenten, en anderzijds Febelfin, de federatie van de Belgische financiële sector. De gedragscode wordt van toepassing vanaf 1 januari 2018. Een belangrijk deel van de gedragscode spitst zich toe op de informatie die de banken aan de (aspirant-)bankagent moeten overmaken bij het aangaan van een nieuw agentuurcontract dan wel bij wijziging van een bestaande overeenkomst. Enigszins naar analogie met de wettelijke regeling inzake de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten (zie Wetboek Economisch Recht, Boek X, titel II), wordt een regeling uitgewerkt waardoor aan de bankagent tijdig een ontwerp van de agentuurovereenkomst (of van het amendement eraan) moet worden ter beschikking gesteld en waarbij daarnaast ook nog een bijzondere informatie- en waarschuwingsplicht geldt voor de banken. Dit eerste deel van de gedragscode is, logischerwijze, enkel van toepassing op overeenkomsten die worden aangegaan of gewijzigd na 1 januari 2018. Een tweede deel van de gedragscode zal, vanaf 1 januari 2018, zowel van toepassing zijn op nieuwe als op lopende agentuurovereenkomsten. De voornaamste afspraken binnen dit tweede deel kunnen als volgt worden samengevat: Indien de agent een rechtspersoon is met meerdere aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, dan zullen de fouten die aan één van hen toerekenbaar zijn niet meer automatisch aan de overige aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders worden toegerekend. Wanneer bij beëindiging van een agentuurcontract aan de agent een uitwinningsvergoeding verschuldigd is, dan zullen de banken het niet betwiste gedeelte ervan uitbetalen binnen een redelijke termijn en ten laatste binnen de drie maanden nadat overeenstemming is bereikt over dit niet betwiste gedeelte. De banken erkennen het principe dat de... Lees meer

Potpourri en onbetwiste geldschulden

In vele Britse, en ook in een aantal Vlaamse huiskamers, treft men ze aan: schaaltjes waarin een mengeling van gedroogde bloemen liggen die af ten toe besprenkeld worden met aromatische oliën. Mogelijkerwijs zijn het dergelijke mengelingen die onze Minister van Justitie Geens ertoe aangezet hebben diverse Potpourri-wetgevingen op België los te laten. Voorlopig regelen de Potpourri I t.e.m. IV wetgeving in verschillende domeinen gaande van het strafprocesrecht tot en met het burgerlijk procesrecht en nog een aantal diverse wijzigingen. Eén van de wijzigingen die tot nu toe de meest ingrijpende gevolgen heeft gehad is zonder twijfel de invoering van een nieuwe regel voor invordering van onbetwiste schuldvorderingen. Het gaat hier om onbetwiste geldschulden tussen ondernemingen. De procedure moet verplichtend opgestart worden door een advocaat die het onbetwiste dan wel het betwiste karakter van de vordering vaststelt. Vervolgens wordt door de advocaat het dossier overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder. Deze stuurt de schuldenaar een aanmaning toe, waarna diezelfde schuldenaar een maand heeft om de schuld te betwisten of niet. Hij kan binnen die termijn ook betalingsfaciliteiten vragen. Bij niet-betaling of niet-nakoming van de betalingsfaciliteiten stelt de gerechtsdeurwaarder ten vroegste acht dagen na het verstrijken van de termijn van één maand een proces-verbaal van niet-betwisting op. Dit proces-verbaal kan vervolgens uitvoerbaar worden verklaard door een magistraat van het Beheers- en Toezichtcomité bij het CBB. Sinds de invoering van deze procedure is het aantal invorderingsdossiers dat voor Rechtbanken wordt ingeleid aanzienlijk gedaald. Dit wordt mede verklaard door het feit dat Potpourri IV ook een wijziging heeft aangebracht aan het Gerechtelijk Wetboek (artikel 1017, 1°) door te stellen dat een partij die overbodige gerechtskosten... Lees meer

Collaboratieve onderhandelingen: een nieuw werktuig voor geschillenoplossing

Steeds meer gaat de aandacht van onze wetgever naar de mogelijkheden van geschillenoplossing buiten de Rechtbanken. In 2005 werd in het deel VII van het Gerechtelijk Wetboek een aantal bepalingen opgenomen met betrekking tot de bemiddeling. Het justitieplan dat onze huidige regering heeft goedgekeurd, wil niet enkel inzetten op het verder stimuleren van bemiddeling als middel van geschillenoplossing, maar ook werd het voornemen geformuleerd om collaboratieve onderhandeling aan het instrumentarium toe te voegen. Collaboratief onderhandelen is een wijze van onderhandelen waarbij speciaal getrainde advocaten hun cliënten bijstaan en adviseren tijdens het onderhandelingsproces. Dit onderhandelingsproces is gestructureerd, vrijwillig en vertrouwelijk en wordt gevoerd volgens principes van het belangengericht onderhandelen. Twee of meer partijen, elk bijgestaan door een collaboratieve advocaat, pogen tijdens dit proces een geschil minnelijk en buitengerechtelijk op te lossen met het oog op een duurzame en evenwichtige oplossing, die beantwoordt aan de noden en de belangen van elk van de partijen. Indien partijen tot een akkoord, of zelfs maar tot een deelakkoord komen, kan de rechter de overeenkomst die aldus tot stand gekomen is, homologeren. Daar waar bemiddeling geschiedt onder de leiding van een erkend bemiddelaar, al dan niet advocaat, zullen enkel advocaten kunnen geaccrediteerd worden als collaboratieve advocaat. Het collaboratief onderhandelen is dus geen bemiddeling maar legt de focus op vertrouwelijk onderhandelen; waarde-creërend en oplossingsgericht onderhandelen; onderhandelen met te allen tijde de mogelijkheid juridisch advies te bekomen (de advocaten onderhandelen mee), dit in tegenstelling tot de bemiddeling waar de bemiddelaar zich volledig neutraal moet opstellen ten aanzien van partijen; geen verplichting om een neutrale derde bij de onderhandelingen te betrekken. Voor de advocaten komt er een belangrijke... Lees meer