Supporting your business.

Portelio is een onafhankelijk Belgisch advocatenkantoor voor ondernemingen, bedrijfsleiders, kaderleden, vrije beroepen en overheden.

Vanuit vestigingen in Gent en Antwerpen staat Portelio haar Belgische en buitenlandse cliënten bij met hoogkwalitatieve, pragmatische, pro-actieve en vlot toegankelijke dienstverlening tegen correcte en transparante tarieven.

Portelio, supporting your business.

Nieuws

We houden u graag op de hoogte van de jongste ontwikkelingen op juridisch vlak.

E-Mediation: onbekend en (onterecht) onbemind

Geleidelijk aan begint het begrip bemiddeling of mediation door te sijpelen in onze dagelijkse rechtspraktijk. Nog voor de klassieke mediation gemeen goed geworden is, dient zich reeds een nieuw fenomeen aan in het bemiddelingslandschap, met name de E-Mediation of de bemiddeling via internet. In Nederland behoort E-Mediation reeds tot de courante praktijk. In België halen nog veel bemiddelaars in ongeloof de wenkbrauwen op wanneer hen gesuggereerd wordt dat ook via het internet zou kunnen bemiddeld worden, en niet face-to-face. Één van de eerste objecties die men te horen krijgt van degenen die menen dat E-Mediation (ook Online Dispute Resolution (ODR) genoemd) geen werkbare methode zou zijn, is dat meer dan 90% van het effect van een boodschap gecreëerd zou worden door lichaamstaal en non-verbale communicatie zoals lichaamshouding, stem, intonatie, mimiek en oogcontact. Dat kan best zijn, maar op zich lijkt mij dit geen reden om te stellen dat bemiddeling via internet niet mogelijk is. Van de meeste van onze computerprogramma’s gebruiken wij ook maar de 10% of 20% die we nodig hebben en meestal zijn we daar zeer tevreden mee. Bovendien moeten we toch beseffen dat de non-verbale communicatie die zich bovenop de verbale komt plaatsen, niet altijd zo gunstig is voor het bemiddelingsproces. Heel dikwijls kunnen hier minachting, wrok, agressie, haat en andere negatieve gevoelens uit spreken, die zeker niet aangewezen zijn om een bemiddeling gemakkelijker te maken. Er zal ook op gewezen worden dat mensen nu eenmaal de neiging hebben om in e-mails dingen harder te poneren dan ze dit zouden doen in een persoonlijk, verbaal contact. Daarbij komt dan dat een geschreven boodschap meestal ook harder... Lees meer

BZB en Fedafin ondertekenen een gedragscode met Febelfin

Op 12 juli 2017 is een gedragscode afgesloten tussen enerzijds BZB en Fedafin, beiden beroepsverenigingen van zelfstandige bankagenten, en anderzijds Febelfin, de federatie van de Belgische financiële sector. De gedragscode wordt van toepassing vanaf 1 januari 2018. Een belangrijk deel van de gedragscode spitst zich toe op de informatie die de banken aan de (aspirant-)bankagent moeten overmaken bij het aangaan van een nieuw agentuurcontract dan wel bij wijziging van een bestaande overeenkomst. Enigszins naar analogie met de wettelijke regeling inzake de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten (zie Wetboek Economisch Recht, Boek X, titel II), wordt een regeling uitgewerkt waardoor aan de bankagent tijdig een ontwerp van de agentuurovereenkomst (of van het amendement eraan) moet worden ter beschikking gesteld en waarbij daarnaast ook nog een bijzondere informatie- en waarschuwingsplicht geldt voor de banken. Dit eerste deel van de gedragscode is, logischerwijze, enkel van toepassing op overeenkomsten die worden aangegaan of gewijzigd na 1 januari 2018. Een tweede deel van de gedragscode zal, vanaf 1 januari 2018, zowel van toepassing zijn op nieuwe als op lopende agentuurovereenkomsten. De voornaamste afspraken binnen dit tweede deel kunnen als volgt worden samengevat: Indien de agent een rechtspersoon is met meerdere aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, dan zullen de fouten die aan één van hen toerekenbaar zijn niet meer automatisch aan de overige aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders worden toegerekend. Wanneer bij beëindiging van een agentuurcontract aan de agent een uitwinningsvergoeding verschuldigd is, dan zullen de banken het niet betwiste gedeelte ervan uitbetalen binnen een redelijke termijn en ten laatste binnen de drie maanden nadat overeenstemming is bereikt over dit niet betwiste gedeelte. De banken erkennen het principe dat de... Lees meer

Potpourri en onbetwiste geldschulden

In vele Britse, en ook in een aantal Vlaamse huiskamers, treft men ze aan: schaaltjes waarin een mengeling van gedroogde bloemen liggen die af ten toe besprenkeld worden met aromatische oliën. Mogelijkerwijs zijn het dergelijke mengelingen die onze Minister van Justitie Geens ertoe aangezet hebben diverse Potpourri-wetgevingen op België los te laten. Voorlopig regelen de Potpourri I t.e.m. IV wetgeving in verschillende domeinen gaande van het strafprocesrecht tot en met het burgerlijk procesrecht en nog een aantal diverse wijzigingen. Eén van de wijzigingen die tot nu toe de meest ingrijpende gevolgen heeft gehad is zonder twijfel de invoering van een nieuwe regel voor invordering van onbetwiste schuldvorderingen. Het gaat hier om onbetwiste geldschulden tussen ondernemingen. De procedure moet verplichtend opgestart worden door een advocaat die het onbetwiste dan wel het betwiste karakter van de vordering vaststelt. Vervolgens wordt door de advocaat het dossier overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder. Deze stuurt de schuldenaar een aanmaning toe, waarna diezelfde schuldenaar een maand heeft om de schuld te betwisten of niet. Hij kan binnen die termijn ook betalingsfaciliteiten vragen. Bij niet-betaling of niet-nakoming van de betalingsfaciliteiten stelt de gerechtsdeurwaarder ten vroegste acht dagen na het verstrijken van de termijn van één maand een proces-verbaal van niet-betwisting op. Dit proces-verbaal kan vervolgens uitvoerbaar worden verklaard door een magistraat van het Beheers- en Toezichtcomité bij het CBB. Sinds de invoering van deze procedure is het aantal invorderingsdossiers dat voor Rechtbanken wordt ingeleid aanzienlijk gedaald. Dit wordt mede verklaard door het feit dat Potpourri IV ook een wijziging heeft aangebracht aan het Gerechtelijk Wetboek (artikel 1017, 1°) door te stellen dat een partij die overbodige gerechtskosten... Lees meer