Selecteer een pagina

In vele Britse, en ook in een aantal Vlaamse huiskamers, treft men ze aan: schaaltjes waarin een mengeling van gedroogde bloemen liggen die af ten toe besprenkeld worden met aromatische oliën. Mogelijkerwijs zijn het dergelijke mengelingen die onze Minister van Justitie Geens ertoe aangezet hebben diverse Potpourri-wetgevingen op België los te laten. Voorlopig regelen de Potpourri I t.e.m. IV wetgeving in verschillende domeinen gaande van het strafprocesrecht tot en met het burgerlijk procesrecht en nog een aantal diverse wijzigingen.

Eén van de wijzigingen die tot nu toe de meest ingrijpende gevolgen heeft gehad is zonder twijfel de invoering van een nieuwe regel voor invordering van onbetwiste schuldvorderingen. Het gaat hier om onbetwiste geldschulden tussen ondernemingen. De procedure moet verplichtend opgestart worden door een advocaat die het onbetwiste dan wel het betwiste karakter van de vordering vaststelt. Vervolgens wordt door de advocaat het dossier overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder. Deze stuurt de schuldenaar een aanmaning toe, waarna diezelfde schuldenaar een maand heeft om de schuld te betwisten of niet. Hij kan binnen die termijn ook betalingsfaciliteiten vragen. Bij niet-betaling of niet-nakoming van de betalingsfaciliteiten stelt de gerechtsdeurwaarder ten vroegste acht dagen na het verstrijken van de termijn van één maand een proces-verbaal van niet-betwisting op. Dit proces-verbaal kan vervolgens uitvoerbaar worden verklaard door een magistraat van het Beheers- en Toezichtcomité bij het CBB.

Sinds de invoering van deze procedure is het aantal invorderingsdossiers dat voor Rechtbanken wordt ingeleid aanzienlijk gedaald. Dit wordt mede verklaard door het feit dat Potpourri IV ook een wijziging heeft aangebracht aan het Gerechtelijk Wetboek (artikel 1017, 1°) door te stellen dat een partij die overbodige gerechtskosten heeft veroorzaakt, zelfs al wordt zij in het gelijk gesteld, kan veroordeeld worden tot de kosten met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding om zo het “procesmisbruik” te penaliseren.


Dirk Van de Gehuchte

Advocaat – erkend bemiddelaar

Portelio Advocaten