Wat met de algemene vergaderingen van mede-eigenaars tijdens de coronacrisis?

14 apr. 2020
Nieuws / Vastgoedrecht
Wat met de algemene vergaderingen van mede-eigenaars tijdens de coronacrisis?
In het kader van de veiligheidsvoorschriften tegen de Covid-19 pandemie werden er op 9 april 2020 drie Koninklijke Besluiten goedgekeurd. Daaronder het KB nr. 4 met betrekking tot mede-eigendom (en het vennootschaps- en verenigingsrecht). Deze bepalingen gelden voor de periode van 10 maart 2020 tot 3 mei 2020, onder voorbehoud van een verdere verlenging. 

Het uitgangspunt van het KB nr. 4 is het verzekeren van de continuïteit van de vereniging van mede eigendom. Dit vertaalt zich in drie pijlers:

1. Alle algemene vergaderingen van mede-eigenaars die principieel tussen 10 maart 2020 en 3 mei 2020 dienen plaats te vinden, worden uitgesteld. De nieuwe algemene vergaderingen kunnen tot maximaal vijf maanden na het verstrijken van de crisisperiode uitgesteld worden (in de gegeven omstandigheden dus niet later dan 3 oktober 2020).

De algemene vergaderingen die niettegenstaande de geldende veiligheidsvoorschriften rechtsgeldig plaatsvonden in de periode tussen 10 maart 2020 en 9 april 2020 behouden zonder meer hun rechtsgeldigheid.

2. De mandaten van de syndici en de bevoegdheidsdelegaties en de opdrachten van de leden van de raad van mede-eigendom worden verlengd tot de eerstvolgende algemene vergadering. Alle contractuele bepalingen, met inbegrip van de vergoedingen, blijven verder van toepassing.

De syndici blijven gedurende deze periode gemachtigd om al hun taken uit te oefenen. Zij zullen zich nog steeds kunnen verplaatsen indien dit noodzakelijk zou blijken, bijvoorbeeld om dringende werken te laten uitvoeren.

3. De begroting voor het nieuwe werkjaar van de vereniging van mede-eigenaars wordt, in afwachting van de uitgestelde algemene vergadering, voorlopig geacht gelijk te zijn aan de begroting van het werkkapitaal van het vorige werkjaar. Daartoe kunnen de syndici, in overeenstemming met de beslissingen uit het vorige werkjaar, de nodige provisies opvragen.

Onverminderd het voorgaande blijven de dwingende bepalingen, zoals de mogelijkheid om de syndicus te ontslaan of aan de rechter te vragen een voorlopige syndicus aan te wijzen, zonder meer van toepassing.

Advies
of bijstand 
op maat?