Rekeninginformatie bij bewarend beslag op bankrekeningen

20 sep. 2021
Nieuws /

Diverse mogelijkheden bieden zich aan voor een schuldeiser teneinde zijn aanspraken op een schuldenaar veilig te stellen en – indien noodzakelijk – effectief uit te winnen op het vermogen van de schuldenaar. Zo kan een schuldeiser ervoor kiezen om beslag onder derden te laten leggen, bijvoorbeeld bij de werkgever of bank van zijn schuldenaar.

Maar hoe begint u hieraan als de bankrekening van uw schuldenaar u onbekend is?

Na een Europees initiatief voor grensoverschrijdende bankbeslagen, voert ook het Belgisch recht sinds 30 juni 2020 het informatieverzoek in voor schuldeisers die bewarend derdenbeslag wensen te leggen in een puur nationale (Belgische) context en geen informatie hebben over waar hun schuldenaar een bankrekening aanhoudt (artikel 1447/1 Ger.W.).

De schuldeiser kan deze informatie zonder extra voorwaarden vragen aan de beslagrechter als hij reeds over een uitvoerbare rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte beschikt op grond waarvan de schuldenaar de schuldvordering moet voldoen.

Maar ook als de rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte nog niet uitvoerbaar is, kan de schuldeiser een informatieverzoek indienen. In dat geval zal het verzoek wel aan een aantal voorwaarden dienen te voldoen. Zo zal het bedrag waarop bewarend beslag onder derden wordt gelegd, aanzienlijk moet zijn. Bovendien moet de schuldeiser via allerhande bewijsmateriaal de rechter ervan kunnen overtuigen dat de informatie dringend dient te worden verstrekt om te vermijden dat de latere inning van de vordering onmogelijk wordt en zijn financiële situatie hierdoor aanzienlijk zou verslechteren.

De schuldeiser dient zijn informatieverzoek in bij de rechter waar hij het verzoekschrift tot bewarend beslag onder derden neerlegt, en zijn verzoek om rekeninginformatie zit vervat in hetzelfde verzoekschrift. Gaat de rechter in op het verzoek, dan zendt hij de informatievraag door naar de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

Als de schuldeiser een uitvoerbare titel heeft, kan de rechter, vooral hij het bewarend beslag toestaat, eisen dat de schuldeiser een zekerheid stelt ten belope van een bedrag dat volstaat om misbruik te voorkomen en eventueel door de schuldenaar geleden schade te vergoeden. In de gevallen waar de schuldeiser nog geen uitvoerbare titel heeft, is een zekerheid in principe verplicht.

Wilt u meer weten? Aarzel niet Portelio te contacteren voor al uw vragen in dit verband.

Advies
of bijstand 
op maat?