Het wegverkeer in tijden van corona

13 mei. 2020
Nieuws / Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht
Wegverkeer in tijden van corona

Covid-19 laat zich ook gelden in het wegverkeer. Aangezien het coronavirus ervoor zorgde dat verschillende instanties hun deuren dienden te sluiten of slechts een beperkte dienstverlening konden aanbieden, bracht dit onvermijdelijk gevolgen met zich mee voor het wegverkeer. Denk bijvoorbeeld aan de geldigheid van een voorlopig rijbewijs, een keuringsattest, getuigschrift vakbekwaamheid etc.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste maatregelen die werden genomen:

I. Maatregelen met betrekking tot betrekking tot het Belgisch rijbewijs en getuigschrift vakbekwaamheid

De volgende documenten die hun geldigheid zouden verliezen na 15.03.2020 worden verlengd t.e.m. 30.09.2020, doch uitsluitend in België:

- het Belgisch rijbewijs;

- het Belgisch voorlopig rijbewijs;

- rijgeschiktheidsattesten;

- attesten van de griffie op grond waarvan een rijbewijs kan worden verkregen tijdens het verval van het recht tot sturen dat beperkt is tot weekends en feestdagen of in gevallen waarbij het verval van het recht tot sturen beperkt is tot bepaalde categorieën;

- attesten die worden afgegeven in het kader van psychologische en medische herstelonderzoeken.

(Ministerieel Besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, Ministerieel Besluit van 17 april 2020 tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, Ministerieel Besluit van 30 april 2020 tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken.)

II. Keuringsattesten (Vlaams Gewest)

Voor voertuigen waarvan het keuringsattest verloopt tussen 13.03.2020 en 03.06.2020, werd de einddatum waarop het voertuig dient aangeboden te worden voor een periodieke keuring verlengd met 6 maanden. De einddatum is nu 04.11.2020.

(Ministerieel Besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, Ministerieel Besluit van 17 april 2020 tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, Ministerieel Besluit van 30 april 2020 tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken)

III. Verval van het recht tot sturen en onmiddellijke intrekking van het rijbewijs

De richtlijnen inzake het wegverkeer tijdens coronavirus COVID-19 zijn opgenomen in de omzendbrief nr. 12/2020 van het College van Procureurs-generaal bij de hoven van beroep van 17.04.2020.

De examencentra dienden aan het begin van de coronacrisis hun deuren te sluiten waardoor bestuurders die vervallen waren verklaard van het recht tot sturen met herstelexamens deze examens niet konden afleggen. Hierdoor werden de betekeningen van het verval van het recht tot sturen opgeschort met uitzondering van de uitgesproken vervallenverklaringen van het recht tot sturen wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid.

Wat de bestuurders betreft van wie de geldigheid van het rijbewijs beperkt werd tot een met een alcoholslot uitgerust voertuig, kan er voor nieuwe dossiers geen opvolging meer opgestart worden. Sinds de inwerkingtreding van het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020, is er voor de bestuurders die na een veroordeling enkel nog een met een alcoholslot uitgerust voertuig mogen besturen slechts een beperkte opvolgingscapaciteit voorhanden teneinde ervoor te zorgen dat deze voertuigen toch aan het verkeer kunnen blijven deelnemen. Daarnaast dienen, wat de kennisgevingen van de gerechtelijke beslissingen betreft, de contacten tussen de politieambtenaren en de veroordeelden beperkt te worden. Hierdoor worden alle kennisgevingen van gerechtelijke beslissingen waarin de geldigheid van een rijbewijs tot een met een alcoholslot uitgerust voertuig beperkt wordt, opgeschort.

Gelet op de coronamaatregelen dienen de contacten met personen van wie het rijbewijs in principe onmiddellijk kan worden ingetrokken en hun verplaatsingen naar de politiecommissariaten en de griffies om er hun rijbewijs af te halen zoveel mogelijk beperkt te worden. Het College van Procureurs-generaal houdt ook rekening met het feit dat de wagen in veel gevallen zal worden gebruikt voor essentiële verplaatsingen naar ziekenhuizen, apotheken, voedingswinkels e.d. aangezien de overheid aanraadt om het openbaar vervoer enkel te gebruiken wanneer dit nodig is.

Gelet op de huidige uitzonderlijke omstandigheden dient het rijbewijs niet systematisch te worden ingetrokken. Wanneer de gecontroleerde bestuurder het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 niet schendt dient de beslissing tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs niet zonder meer genomen te worden. Het rijbewijs zal enkel in de meest ernstige gevallen worden ingetrokken wanneer de

overtreder de openbare veiligheid in het gedrang brengt, meer bepaald:

- in staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand verkeren als gevolg van de inname van verdovende middelen of geneesmiddelen;

- een snelheidsovertreding heeft gepleegd waarbij de maximaal toegelaten snelheid in de bebouwde kom werd overschreden en op basis waarvan het rijbewijs onmiddellijk kan worden ingetrokken;

- rechtsomkeer heeft gemaakt, achteruit heeft gereden of in tegenovergestelde richting heeft gereden op de autosnelweg;

- een vluchtmisdrijf heeft gepleegd na een verkeersongeval met de dood of verwondingen van een andere persoon tot gevolg;

- betrokken is bij een verkeersongeval dat duidelijk te wijten is aan een door hem begane ernstige fout met ernstige verwondingen of de dood van een andere persoon tot gevolg.

Tijdens de volledige duur van de dringende maatregelen zullen alle ingetrokken rijbewijzen bij de politie worden bewaard en niet, zoals gebruikelijk, ter griffie worden neergelegd.

De verzoeken tot vervroegde teruggave van het rijbewijs dienen met de nodige soepelheid te worden beoordeeld, aldus het College van Procureurs-Generaal.

Contacteer Portelio in geval van vragen.

Sofie NAEYAERT

Advies
of bijstand 
op maat?