Het nieuw goederenrecht en de leer van de bovenmatige burenhinder

17 jun. 2021
Nieuws /

Met ons nieuwsbericht van 30 oktober 2020 informeerden wij u reeds over het nieuwe goederenrecht en de meest in het oog springende bepalingen van dit nieuwe wetboek.

Met ingang van 1 september 2021 treedt het nieuwe goederenrecht nagenoeg volledig in werking. In de komende weken zal Portelio u dan ook voor bepaalde topics een beknopt overzicht bieden van de belangrijkste nieuwigheden voor de praktijk. Starten doen we met de leer van de bovenmatige burenhinder.

De leer van de bovenmatige burenhinder was tot heden niet specifiek wettelijk verankerd en heeft zich doorheen de jaren ontwikkeld in uitgebreide rechtspraak.

Met het nieuw goederenrecht heeft men ervoor gekozen om enkele belangrijke principes uit de rechtspraak op te nemen in het Burgerlijk Wetboek. Naburige eigenaars of derden die een attribuut van het eigendomsrecht hebben (bijvoorbeeld een huurder, bruiklener, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder etc.) moeten het evenwicht tussen de onroerende goederen respecteren door geen bovenmatige hinder op te leggen, die de normale ongemakken van nabuurschap overtreffen, en die hem toerekenbaar zijn.

Er kan bijgevolg slechts sprake zijn van burenhinder indien de volgende voorwaarden vervuld zijn: i) nabuurschap, ii) bovenmatige hinder en iii) toerekenbare hinder. Voor de concrete beoordeling van de “bovenmatigheid” van de hinder door de rechtbanken, heeft de wetgever een aantal “kapstokken” aangereikt. Zo zal er rekening gehouden worden met alle omstandigheden van het geval, zoals het tijdstip, de frequentie en intensiteit van de hinder, de eerste ingebruikname of publieke bestemming van het onroerend goed van waaruit de hinder wordt veroorzaakt.

Vernieuwend is ook de opname van een preventieve actiemogelijkheid voor de eigenaar en gebruiker van een naburig onroerend goed. De eigenaar en de gebruiker van een naburig onroerend goed beschikken over de mogelijkheid om bij “ernstige en manifeste risico’s inzake veiligheid, gezondheid of vervuiling van een naburig onroerend goed” preventieve maatregelen te vorderen. Op deze manier kunnen de eigenaar en de gebruiker van een naburig onroerend goed reeds stappen ondernemen bij een actuele dreiging en hoeven zij niet wachten tot de dreiging realiteit wordt.

Contacteer Portelio bij vragen hieromtrent.

Advies
of bijstand 
op maat?