Bijkomende of hogere dwangsom mogelijk bij niet uitvoering van de hoofdveroordeling

09 nov. 2020
Nieuws /

De wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie heeft artikel 1385quinquies Ger. W. aangevuld met een derde lid, luidende:

‘De partij op wier verzoek reeds een dwangsom werd opgelegd, kan aan de rechter vragen om een bijkomende dwangsom op te leggen of om de opgelegde dwangsom te verhogen wanneer de veroordeelde aanhoudend in gebreke blijft uitvoering te geven aan de hoofdveroordeling.’

Dit zorgt ervoor dat het sinds 17 augustus 2020 mogelijk is om een bijkomende of een verhoogde dwangsom aan de rechter te vragen in geval van aanhoudende niet-uitvoering van de hoofdveroordeling. Deze vernieuwing komt tegemoet aan de nood om sneller gevolg te geven aan de uitspraken van rechters.

De aanvulling kwam er nadat het Grondwettelijk Hof in een arrest van 17 mei 2018 vaststelde dat de oude regeling strijdig was met de Grondwet. 

Advies
of bijstand 
op maat?