Algemene vergaderingen en raden van bestuur in tijden van corona

18 mar. 2020
Case Study / Vennootschaps- en insolventierecht
Algemene vergaderingen en raden van bestuur in tijden van corona

Met de lente nadert voor de meeste bedrijven wiens boekjaar met het kalenderjaar afsloot de periode van de statutaire algemene vergaderingen en de daaraan voorafgaande raden van bestuur (Art.3:1 en 5:96 WVV).

Hoe zit het nu met deze vergaderingen in tijden van corona?

Voor de raad van bestuur zal er meestal geen probleem zijn. Het WVV laat een soepele werking toe, en het aantal bestuurders zal zelden zo hoog liggen dat dit voor vergaderproblemen zorgt. Schriftelijke besluitvorming, beslissingen via teleconferentie, videoconferentie of vergelijkbare technieken blijven mogelijk.

Voor alle bestuursorganen geldt:

- De openbare gezondheid of die van individuen mag door de vergadering niet in gevaar worden gebracht;

- Men moet ter goeder trouw rekening houden met specifieke omstandigheden. Zo kan bv niet verlangd worden van een fysiek kwetsbare persoon dat die zich door een verplaatsing aan een hoger risico op besmetting blootstelt;

- Artikel 2:42 WVV moet met realiteitszin worden toegepast ;

- Bij de praktische organisatie moet rekening gehouden worden met de ge- en verbodsbepalingen van het corona ministerieel besluit van 13 maart 2020 (bv geen vergaderingen in een zaaltje van een horecazaak);

Voor de algemene vergadering geldt bovendien (Art.5:58 WVV) dat de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten kunnen nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

De statuten bepalen welke formaliteiten moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

Ook elektronische communicatie kan een oplossing bieden. Die mogelijkheid moet wel statutair voorzien zijn. Kijk dus na in de statuten van uw vennootschap of vereniging of daarin de mogelijkheid voorzien wordt (Art.5:89 WVV) aan de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Het is vanzelfsprekend te vroeg om te weten hoe de rechtspraak zal staan ten opzichte van geschillen die zouden kunnen ontstaan uit vermeende onregelmatigheden van vergaderingen gerelateerd aan de corona crisis.

In de rechtsonzekere tijden onmiddellijk na het einde van de tweede wereldoorlog werden enkele besluitwetten uitgevaardigd waarvan de (grond)wettelijke basis betwistbaar was. Deze werden door een unanieme rechtspraak aanvaard onder het devies “Salus patriae suprema lex esto” (het welzijn van het land wordt hoger ingeschat dan de wet). Misschien zullen handelingen die met een proportionele realiteitszin en ter goeder trouw gesteld werden kunnen genieten van een vergelijkbaar “Salus hominis suprema lex esto” (het menselijk welzijn wordt hoger ingeschat dan de wet).

Dirk Van de Gehuchte

Advies
of bijstand 
op maat?