Akkoord op Vlaams niveau over ondersteuningskader voor handelshuur tijdens de coronacrisis

13 mei. 2020
Nieuws / Vastgoedrecht
Akkoord op Vlaams niveau over ondersteuningskader voor handelshuur tijdens de coronacrisis

Op 19 maart 2020, enkele dagen na de start van de “lock down” periode, publiceerden wij een nieuwbericht over de vraag hoe huurders en verhuurders dienden om te gaan met de corona crisis. Vele huurders werden door de overheidsmaatregelen plots geconfronteerd met de (al dan niet gehele) onmogelijkheid om hun handel uit te baten in hun winkelpand.

Een ware juridische strijd barstte vervolgens los tussen de “voorstanders” en “tegenstanders” van de overmachtstheorie. Tegenstanders stelden dat overmacht niet kon worden weerhouden in hoofde van de verhuurders die hun plicht om het rustig genot over hun handelspand te garanderen, bleven voldoen. Het waren met name de huurders die door de overheidsmaatregelen hun uitbating niet konden verderzetten. Voorstanders bleven aandringen op de uitvoering te goeder trouw van de handelshuurovereenkomst. In geval van redelijke onmogelijkheid om de overeenkomst uit te voeren, kon de verhuurder niet vasthouden aan de letter van de overeenkomst en zou matiging aan de orde zijn. Artikel 1722 B.W. zou dan weer in het voordeel van de huurder kunnen worden ingeroepen in geval van overheidsmaatregelen die de uitbating zouden verstoren over langere periode. Veel stof om over te schrijven maar vooral veel discussie.

Het resultaat was evenwel dat veel huurders hun huurprijs niet betaalden en de druk verhoogden naar hun verhuurders toe. Deze druk werd bovendien verhoogd ingevolge het Volmachtbesluit nr. 15 waarbij werd besloten dat over de periode van 24 april 2020 tot en met 17 mei 2020 overeenkomsten gesloten voor de inwerkingtreding van het besluit, niet eenzijdig of gerechtelijk kunnen worden ontbonden wegens een wanbetaling van een geldschuld opeisbaar onder de overeenkomst.

Verschillende beroepsgroepen namen gezamenlijk standpunt in en deden een toegeving naar hun huurders toe (bv. brouwerijen). Sommige partijen kwamen tot een akkoord van uitstel van betaling over een langere periode, en nog andere verhuurders bleven aandringen op volledige betaling van de huurprijs omwille van de druk tot afbetaling van hun kredieten.

De overheid nam geen standpunt in en gerechtelijke procedures bieden ook geen oplossing op korte termijn.

Na ongetwijfeld een overvloed aan verzoeken, heeft Vlaamse minister van Economie Crevits oor gehad naar de problematiek. Op 8 mei 2020 sloot de Vlaamse Regering een akkoord ter ondersteuning van de handelshuurders in deze moeilijke periode.

De Vlaamse Regering biedt de handelshuurders de mogelijkheid aan om een lening af te sluiten ten belope van maximaal 2 maanden huur. De huurder kan hiervoor terecht bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen. De lening bedraag maximaal 25.000 euro over een periode van 2 jaar en dient terugbetaald te worden in maximum 18 maanden. De terugbetalingen zelf moeten maar starten na 6 maanden. De rente, inclusief bankkosten, bedraagt 2%.

De voorwaarden zijn evenwel de volgende:

- Enkel ondernemers die naar aanleiding van de coronamaatregelen verplicht hun locatie moe(s)ten sluiten, kunnen een beroep doen op dit systeem.

- De onderneming mag geen huurachterstallen hebben op 15 maart 2020.

- De verhuurder moet 1 of 2 maanden huur kwijtschelden.

Het is de bedoeling dat de banken als loket kunnen optreden om de aanvragen te behandelen en in te staan voor de betalingen en de opvolging van de terugbetaling. De overige kosten en eventuele verliezen zijn voor rekening van de Vlaamse overheid.

Hopelijk biedt dit voor vele verhuurders en huurders een oplossing.

Contacteer gerust Portelio voor meer informatie in dit verband. Wij kunnen u tevens bijstaan bij het opmaken van een overeenkomst inzake de kwijtschelding van 1 à 2 maanden huurprijs.

Advies
of bijstand 
op maat?