Aandacht voor de vaste vertegenwoordiger

30 jan. 2020
Nieuws / Vennootschaps- en insolventierecht

Met de integrale inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (1 januari 2020) werden met onmiddellijke ingang een aantal nieuwe verplichtingen van toepassing op de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon.

We stellen vast dat dit in de praktijk vaak nog niet is opgepikt, hetgeen tot ongewenste en onzekere juridische situaties kan leiden met betrekking tot de door het bestuursorgaan genomen beslissingen.

Om dit te vermijden, brengen we hierna nog even enkele belangrijke nieuwigheden onder uw aandacht:

(i) Een natuurlijke persoon kan maar in één hoedanigheid meer zetelen in een bestuursorgaan. De vaak gebruikte praktijk waarbij een natuurlijke persoon zowel in eigen naam bestuurder is, alsook vaste vertegenwoordiger is van een andere bestuurder-rechtspersoon (doorgaans een managementvennootschap), werd met ingang van 1 januari 2020 uitdrukkelijk verboden.

(ii) De vaste vertegenwoordiger dient altijd een natuurlijke persoon te zijn.

(iii) De belangenconflictregeling geldt ook uitdrukkelijk voor de vaste vertegenwoordigers. Indien u als vaste vertegenwoordiger een beslissing neemt waarbij u een vermogensrechtelijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap in wiens bestuursorgaan u zetelt, dient u de wettelijke voorschriften met betrekking tot de belangenconflictregeling na te leven.

Indien u met deze situatie geconfronteerd zou worden, biedt het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een aantal mogelijkheden om hiermee op pragmatische wijze om te gaan. Portelio kan u hierin uiteraard begeleiden.

Andy Beeckwee – Thomas Cambien

Advies
of bijstand 
op maat?