Selecteer een pagina

Op 31 mei 2018 werd de definitieve tekst van de gewijzigde appartementswet aangenomen. Deze nieuwe wet hervormt de huidige wet van 2 juni 2010 betreffende de appartementsmede-eigendom en treedt in werking op 1 januari 2019.

Hieronder worden kort de belangrijkste vernieuwingen weergegeven.

Een eerste vernieuwing betreft een versoepeling in de werking van de vereniging van mede-eigenaars en haar organen. Zo versoepelt de wettekst de in artikel 577-7, §1, 1° B.W. gekwalificeerde meerderheden binnen de algemene vergadering van een 3/4de naar een 2/3de. Voor wettelijk opgelegde werken of werken tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer geldt een uitzondering: in deze gevallen volstaat een volstrekte meerderheid. Het eenparigheidsvereiste wordt eveneens geflexibiliseerd: indien de eenparigheid tijdens een eerste algemene vergadering niet wordt bereikt door de afwezigheid van een of meerdere eigenaars, kan een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen binnen een termijn van minstens 30 dagen zodat de beslissing opnieuw met eenparigheid van stemmen van alle aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars kan worden genomen. Daarnaast krijgen projectontwikkelaars onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid nog eenzijdige wijzigingen aan de statuten door te voeren m.b.t. de gemeenschappelijke delen; onder de oude wet was het vaak problematisch om hangende het bouwproces nog wijzigingen aan gemeenschappelijke delen door te voeren wanneer al kavels verkocht waren.

Verder voorziet de wet in een overdracht van bepaalde aspecten van de statuten naar het voortaan verplicht op te stellen, maar onderhands reglement van inwendige orde. Het gaat meer bepaald om de bijeenroeping en werking van de algemene vergadering en de benoeming van de syndicus. Het doel hiervan is dat niet iedere toekomstige wetswijziging aanleiding zou geven tot een statutenwijziging. De syndicus krijgt tevens de verplichting om het reglement van inwendige orde aan te passen aan de wettelijke regels, zonder dat hiervoor een voorafgaande beslissing van de algemene vergadering vereist is.

Om mede-eigenaars toegang te geven tot moderne energie-en telecommunicatiemiddelen zoals bv. laadpalen voor elektrische voertuigen, voorziet de wet ook in de mogelijkheid om op eigen initiatief en voor eigen rekening bepaalde noodzakelijke infrastructuur aan te leggen in de gemeenschappelijke delen.

Voortaan heeft iedere mede-eigenaar een proportioneel recht op het gebruik van gemeenschappelijke delen, tenzij de statuten anders bepalen. Een dergelijke statutaire afwijking wordt vermoed een erfdienstbaarheid te zijn.

De wet voorziet ten slotte in een uitbreiding van de informatieverplichting van notarissen in het kader van een overdracht of aanwijzing van het eigendomsrecht op een kavel of een zakenrechtelijke bezwaring.

Contacteer Portelio Advocaten indien u hierover meer informatie wenst.


Sophie Groetaers en Glenn Fredrix

Portelio Advocaten