Algemene voorwaarden

  1. Enkel deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen CVBA Portelio Advocaten en haar cliënteel.
  2. De cliënt erkent enkel een contractuele relatie te hebben met CVBA Portelio Advocaten en niet met de advocaten of personeelsleden die verbonden zijn aan CVBA Portelio Advocaten.
  3. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij dit op de factuur anders wordt aangegeven. Elk onbetaald bedrag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een interest van 10% op jaarbasis.
  4. De aansprakelijkheid van CVBA Portelio Advocaten is beperkt tot het bedrag dat door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt (in beginsel 1.250.000,00 EUR). Indien onze verzekeraar om welkdanige reden geen dekking zou verlenen, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de aan de cliënt gefactureerde en betaalde erelonen m.b.t. de diensten die aanleiding hebben gegeven tot de vordering van de cliënt.
  5. In geval van geschil tussen de cliënt en CVBA Portelio Advocaten zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd. Enkel Belgisch recht is van toepassing.