Selecteer een pagina

De Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2018.

Tot vóór de goedkeuring van het wetsontwerp bestond er in België geen algemeen wettelijk kader ter bescherming van bedrijfsgeheimen. Het betreft de omzetting van de Europese Richtlijn in het Belgische recht.

De wet wijzigt het Wetboek Economisch Recht en brengt het merendeel van de bepalingen onder in Boek XI van voormeld wetboek (“Intellectuele eigendom en bedrijfsgeheimen”).

Volgens de wet hangt de kwalificatie als bedrijfsgeheim af van drie cumulatieve voorwaarden: (i) de informatie moet geheim zijn, (ii) de informatie moet een handelswaarde bezitten omdat zij geheim is en (iii) er moeten redelijke veiligheidsmaatregelen genomen zijn om de informatie geheim te houden.

De wet maakt verder een onderscheid tussen de gevallen waarin het verkrijgen van een bedrijfsgeheim rechtmatig is, bv. een onafhankelijke ontdekking of bij observatie, onderzoek, demontage of testen van een product (onder bepaalde voorwaarden) dan wel onrechtmatig is, bv. het toe-eigen of kopiëren van documenten door onbevoegden. Er is sprake van een onrechtmatig gebruik van een bedrijfsgeheim wanneer een inbreuk wordt gepleegd op een geheimhoudingsovereenkomst of wanneer men redelijkerwijze wist of had moeten weten dat het gebruik onwettig is.

De wet voorziet in burgerrechtelijke maatregelen, procedures en rechtsmiddelen voor de houder van het bedrijfsgeheim, zoals een vordering tot schadevergoeding en bepaalde (voorlopige en bewarende) maatregelen w.o. de staking van het gebruik en de terugroeping of vernietiging van inbreukmakende goederen. Enkel de rechtbanken van koophandel gevestigd in de zetel van het hof van beroep zijn bevoegd. Vorderingen die betrekking hebben op bedrijfsgeheimen verjaren na verloop van vijf jaar.

Ten slotte legt de wetgever in het nieuwe artikel 871bis Ger.W. uitdrukkelijk een vertrouwelijkheidsverplichting op aan al wie betrokken is bij een gerechtelijke procedure inzake bedrijfsgeheimen. Om dit te garanderen kan de rechter zowel een dwangsom als een geldboete opleggen.

Contacteer Portelio Advocaten indien u hierover meer informatie wenst.


Sophie Groetaers, Sander Vanderheyde en Glenn Fredrix

Portelio Advocaten