Sander Vanderheyde behaalde het certificaat van ‘Data Protection Officer’.

Sander Vanderheyde behaalde het certificaat van ‘Data Protection Officer’.   Vanaf 25 mei 2018, de datum waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de zgn. “GDPR”) van toepassing zal zijn, dienen overheden en bepaalde bedrijven een ‘Data Protection Officer’ (DPO) aan te wijzen.   De aanwijzing van een DPO is verplicht in drie gevallen:   Overheidsinstanties of –organen (publieke sector) die persoonsgegevens verwerken. Bedrijven of organisaties die hoofdzakelijk belast zijn met verwerkingen van persoonsgegevens die vanwege hun aard, hun omvang en/of hun doeleinden regelmatige en stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen vereisen. Bedrijven of organisaties die hoofdzakelijk belast zijn met verwerkingen op grote schaal van bijzondere categorieën van persoonsgegevens (gevoelige gegevens, gezondheidsgegevens e.d.) en strafrechtelijke gegevens.   De aanwijzing van een DPO kan zowel intern als extern. Een DPO heeft informerende, adviserende en controlerende taken. Hij ziet toe op de naleving van de GDPR en is het contactpunt met de bevoegde privacyautoriteiten.   Sander Vanderheyde behaalde het certificaat van ‘Data Protection Officer’ bij het DPI in Mechelen.   Portelio Advocaten staat uw onderneming graag bij voor alle verdere informatie die u hierover zou...

Sander Vanderheyde schreef een artikelsgewijze commentaar op de wetsartikelen inzake precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten

Sander Vanderheyde heeft de bepalingen inzake precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten (Titel 2 Boek X van het Wetboek Economisch Recht) becommentarieerd in de reeks ‘Artikel & Commentaar’ van Kluwer. Voor meer informatie: https://legalworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/domein/handels-economisch-en-financieel-recht/precontractuele-informatie-bij-commerciele-samenwerkingsovereenkomsten/...

E-Mediation: onbekend en (onterecht) onbemind

Geleidelijk aan begint het begrip bemiddeling of mediation door te sijpelen in onze dagelijkse rechtspraktijk. Nog voor de klassieke mediation gemeen goed geworden is, dient zich reeds een nieuw fenomeen aan in het bemiddelingslandschap, met name de E-Mediation of de bemiddeling via internet. In Nederland behoort E-Mediation reeds tot de courante praktijk. In België halen nog veel bemiddelaars in ongeloof de wenkbrauwen op wanneer hen gesuggereerd wordt dat ook via het internet zou kunnen bemiddeld worden, en niet face-to-face. Één van de eerste objecties die men te horen krijgt van degenen die menen dat E-Mediation (ook Online Dispute Resolution (ODR) genoemd) geen werkbare methode zou zijn, is dat meer dan 90% van het effect van een boodschap gecreëerd zou worden door lichaamstaal en non-verbale communicatie zoals lichaamshouding, stem, intonatie, mimiek en oogcontact. Dat kan best zijn, maar op zich lijkt mij dit geen reden om te stellen dat bemiddeling via internet niet mogelijk is. Van de meeste van onze computerprogramma’s gebruiken wij ook maar de 10% of 20% die we nodig hebben en meestal zijn we daar zeer tevreden mee. Bovendien moeten we toch beseffen dat de non-verbale communicatie die zich bovenop de verbale komt plaatsen, niet altijd zo gunstig is voor het bemiddelingsproces. Heel dikwijls kunnen hier minachting, wrok, agressie, haat en andere negatieve gevoelens uit spreken, die zeker niet aangewezen zijn om een bemiddeling gemakkelijker te maken. Er zal ook op gewezen worden dat mensen nu eenmaal de neiging hebben om in e-mails dingen harder te poneren dan ze dit zouden doen in een persoonlijk, verbaal contact. Daarbij komt dan dat een geschreven boodschap meestal ook harder...

BZB en Fedafin ondertekenen een gedragscode met Febelfin

Op 12 juli 2017 is een gedragscode afgesloten tussen enerzijds BZB en Fedafin, beiden beroepsverenigingen van zelfstandige bankagenten, en anderzijds Febelfin, de federatie van de Belgische financiële sector. De gedragscode wordt van toepassing vanaf 1 januari 2018. Een belangrijk deel van de gedragscode spitst zich toe op de informatie die de banken aan de (aspirant-)bankagent moeten overmaken bij het aangaan van een nieuw agentuurcontract dan wel bij wijziging van een bestaande overeenkomst. Enigszins naar analogie met de wettelijke regeling inzake de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten (zie Wetboek Economisch Recht, Boek X, titel II), wordt een regeling uitgewerkt waardoor aan de bankagent tijdig een ontwerp van de agentuurovereenkomst (of van het amendement eraan) moet worden ter beschikking gesteld en waarbij daarnaast ook nog een bijzondere informatie- en waarschuwingsplicht geldt voor de banken. Dit eerste deel van de gedragscode is, logischerwijze, enkel van toepassing op overeenkomsten die worden aangegaan of gewijzigd na 1 januari 2018. Een tweede deel van de gedragscode zal, vanaf 1 januari 2018, zowel van toepassing zijn op nieuwe als op lopende agentuurovereenkomsten. De voornaamste afspraken binnen dit tweede deel kunnen als volgt worden samengevat: Indien de agent een rechtspersoon is met meerdere aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, dan zullen de fouten die aan één van hen toerekenbaar zijn niet meer automatisch aan de overige aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders worden toegerekend. Wanneer bij beëindiging van een agentuurcontract aan de agent een uitwinningsvergoeding verschuldigd is, dan zullen de banken het niet betwiste gedeelte ervan uitbetalen binnen een redelijke termijn en ten laatste binnen de drie maanden nadat overeenstemming is bereikt over dit niet betwiste gedeelte. De banken erkennen het principe dat de...

Potpourri en onbetwiste geldschulden

In vele Britse, en ook in een aantal Vlaamse huiskamers, treft men ze aan: schaaltjes waarin een mengeling van gedroogde bloemen liggen die af ten toe besprenkeld worden met aromatische oliën. Mogelijkerwijs zijn het dergelijke mengelingen die onze Minister van Justitie Geens ertoe aangezet hebben diverse Potpourri-wetgevingen op België los te laten. Voorlopig regelen de Potpourri I t.e.m. IV wetgeving in verschillende domeinen gaande van het strafprocesrecht tot en met het burgerlijk procesrecht en nog een aantal diverse wijzigingen. Eén van de wijzigingen die tot nu toe de meest ingrijpende gevolgen heeft gehad is zonder twijfel de invoering van een nieuwe regel voor invordering van onbetwiste schuldvorderingen. Het gaat hier om onbetwiste geldschulden tussen ondernemingen. De procedure moet verplichtend opgestart worden door een advocaat die het onbetwiste dan wel het betwiste karakter van de vordering vaststelt. Vervolgens wordt door de advocaat het dossier overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder. Deze stuurt de schuldenaar een aanmaning toe, waarna diezelfde schuldenaar een maand heeft om de schuld te betwisten of niet. Hij kan binnen die termijn ook betalingsfaciliteiten vragen. Bij niet-betaling of niet-nakoming van de betalingsfaciliteiten stelt de gerechtsdeurwaarder ten vroegste acht dagen na het verstrijken van de termijn van één maand een proces-verbaal van niet-betwisting op. Dit proces-verbaal kan vervolgens uitvoerbaar worden verklaard door een magistraat van het Beheers- en Toezichtcomité bij het CBB. Sinds de invoering van deze procedure is het aantal invorderingsdossiers dat voor Rechtbanken wordt ingeleid aanzienlijk gedaald. Dit wordt mede verklaard door het feit dat Potpourri IV ook een wijziging heeft aangebracht aan het Gerechtelijk Wetboek (artikel 1017, 1°) door te stellen dat een partij die overbodige gerechtskosten...

Collaboratieve onderhandelingen: een nieuw werktuig voor geschillenoplossing

Steeds meer gaat de aandacht van onze wetgever naar de mogelijkheden van geschillenoplossing buiten de Rechtbanken. In 2005 werd in het deel VII van het Gerechtelijk Wetboek een aantal bepalingen opgenomen met betrekking tot de bemiddeling. Het justitieplan dat onze huidige regering heeft goedgekeurd, wil niet enkel inzetten op het verder stimuleren van bemiddeling als middel van geschillenoplossing, maar ook werd het voornemen geformuleerd om collaboratieve onderhandeling aan het instrumentarium toe te voegen. Collaboratief onderhandelen is een wijze van onderhandelen waarbij speciaal getrainde advocaten hun cliënten bijstaan en adviseren tijdens het onderhandelingsproces. Dit onderhandelingsproces is gestructureerd, vrijwillig en vertrouwelijk en wordt gevoerd volgens principes van het belangengericht onderhandelen. Twee of meer partijen, elk bijgestaan door een collaboratieve advocaat, pogen tijdens dit proces een geschil minnelijk en buitengerechtelijk op te lossen met het oog op een duurzame en evenwichtige oplossing, die beantwoordt aan de noden en de belangen van elk van de partijen. Indien partijen tot een akkoord, of zelfs maar tot een deelakkoord komen, kan de rechter de overeenkomst die aldus tot stand gekomen is, homologeren. Daar waar bemiddeling geschiedt onder de leiding van een erkend bemiddelaar, al dan niet advocaat, zullen enkel advocaten kunnen geaccrediteerd worden als collaboratieve advocaat. Het collaboratief onderhandelen is dus geen bemiddeling maar legt de focus op vertrouwelijk onderhandelen; waarde-creërend en oplossingsgericht onderhandelen; onderhandelen met te allen tijde de mogelijkheid juridisch advies te bekomen (de advocaten onderhandelen mee), dit in tegenstelling tot de bemiddeling waar de bemiddelaar zich volledig neutraal moet opstellen ten aanzien van partijen; geen verplichting om een neutrale derde bij de onderhandelingen te betrekken. Voor de advocaten komt er een belangrijke...

De bestuurder van overheidsbedrijven – besturen in het oog van de storm

Bestuurders van overheidsbedrijven worden begin 2017 haast per definitie met wantrouwen bekeken. De beschuldigingen van “graaicultuur” gericht aan politici binnen raden van bestuur stralen af op de niet-politici die zetelen als bestuurder in bedrijven waarbinnen een overheid participeert. Nochtans gaat het hier om mensen die niet als een uitvloeisel van een mandaat, maar omwille van hun kennis en competenties werden aangezocht. Meestal zijn het hoog opgeleid, ervaren professionelen die een moeilijke job met grote verantwoordelijkheid opnemen, en daarvoor ook goed mogen vergoed worden. Guberna, het instituut voor bestuurders, een organisatie met als doelstelling het bevorderen van deugdelijk bestuur, heeft begin 2017 een modelcharter gepubliceerd voor de bestuurder van overheidsbedrijven. Dit charter bevat principes, algemene richtlijnen die gerespecteerd moeten worden door iedereen, en aanbevelingen, met name bepalingen die elke bestuurder van een overheidsbedrijf best zou respecteren. Voor de aanbevelingen geldt de regel “comply or explain”. Via onderstaande link kan u dit charter consulteren. http://www.guberna.be/sites/default/files/pubs/Modelcharter%20bestuurder%20overheidsbedrijf.pdf Dirk Van de Gehuchte Portelio...

GDPR treedt in werking vanaf 25 mei 2018

Ruim vier jaar nadat de Europese Unie een voorstel van algemene verordening gegevensbescherming (‘General Data Protection Regulation’ (GDPR)) lanceerde, werd op 4 mei 2016 de definitieve tekst van deze verordening gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De GDPR vervangt de bestaande Privacyrichtlijn 95/46/EG en zal rechtstreeks van toepassing zijn in alle lidstaten van de Europese Unie, zonder dat de nieuwe regels zullen moeten worden omgezet in het nationaal recht van de lidstaten. De GDPR is op 24 mei 2016 in werking getreden, maar zal pas van toepassing zijn vanaf 25 mei 2018. Deze termijn is voorzien om enerzijds de lidstaten de mogelijkheid te geven de nationale wetgeving af te stemmen op de verordening en anderzijds om ondernemingen toe te laten hun verwerkingsactiviteiten en interne procedures aan te passen. De voornaamste wijzigingen zijn de volgende: Extraterritoriale werking van de verordening naar ondernemingen die niet in de EU gevestigd zijn, maar goederen of diensten aanbieden in de EU; Versterkte rechten voor betrokkenen: recht om gegevens te laten wissen (recht om vergeten te worden), recht op dataportabiliteit (kopie vragen van gegevens en overbrengen naar een ander (sociaal netwerk)platform); Strikte regels voor ‘toestemming’: toestemming moet worden gegeven middels een verklaring of een duidelijke actieve handeling waaruit blijkt dat betrokkene vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens; Procedures voor betere samenwerking tussen de nationale toezichthouders (aanstelling leidende toezichthoudende autoriteit in het land van de hoofdvestiging van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker, “één-loketmechanisme”, Europees Comité voor gegevensbescherming als coherentiemechanisme), meer bevoegdheden voor toezichthouders, mogelijkheid tot opleggen van administratieve geldboetes; Aanstelling van een functionaris voor gegevensverwerking (zgn. ‘Data Protection Officer’...

Timothy Van de Gehuchte en Matthias Gesquière geven een voordracht over conflicten tussen vennoten in bank- of verzekerings-agentschappen.

Op 30 maart 2017 zullen Timothy Van de Gehuchte en Matthias Gesquière, in samenwerking met de Beroepsvereniging van Zelfstandige financiële Bemiddelaars (BZB), een voordracht verzorgen over conflicten tussen vennoten waarmee helaas ook zelfstandige bank- of verzekeringsagenten worden geconfronteerd. Voor meer info zie http://www.bzb.be/nl/opleidingskalender/detail/82-conflicten-tussen-vennoten.  Eerdere publicaties waaraan Portelio Advocaten meewerkte, zijn o.a. te vinden via http://intersentia.be/nl/omgaan-met-conflicten-in-de-vennootschap.html. Timothy Van de Gehuchte Matthias Gesquière Portelio...

Einde agentuur: quid met investeringen?

Portelio Advocaten werd in de voorbije maanden geraadpleegd door verscheidene bank- of verzekeringsagenten die geconfronteerd werden met een opzegging van hun contract door hun principaal. Een vaak terugkomende vraag is of bepaalde investeringen, zoals deze gemaakt voor beveiliging, aankleding van het gebouw, FSMA kosten, enz., voor vergoeding in aanmerking komen. Artikel X.19 van het Wetboek Economisch Recht kan een basis vormen voor een vordering tot het vergoeden van dergelijke investeringen. Dit artikel bepaalt dat een agent die recht heeft op een uitwinningsvergoeding (ook wel “cliënteelvergoeding” of “vergoeding portefeuilleaangroei” genoemd), een bijkomende schadeloosstelling kan verkrijgen indien de uitwinningsvergoeding zijn werkelijke schade niet dekt. Over de toepassing van artikel X.19 van het Wetboek Economisch Recht bestaat heel wat discussie en uiteenlopende rechtspraak. Vaak wordt geoordeeld dat artikel X.19 van het Wetboek Economisch Recht enkel toelaat om een bijkomende cliënteelvergoeding te krijgen in de mate dat de uitwinningsvergoeding ontoereikend zou zijn. Dit is een bekritiseerbare interpretatie aangezien daardoor de begrenzing van de uitwinningsvergoeding zoals voorzien in artikel X.18 van het Wetboek Economisch Recht – i.e. één jaar commissies berekend op basis van het gemiddelde van de vijf voorafgaande jaren – zou kunnen worden uitgehold. Bepaalde auteurs bekritiseren daarom reeds langer de stelling dat artikel X.19 van het Wetboek Economisch Recht enkel dienstig zou zijn voor het vorderen van een “bijkomende cliënteelvergoeding” (zie o.a. P. NAEYAERT, Distributeurs en handelstussenpersonen. Met focus op beëindiging., Die Keure, 2012, p. 719). Deze kritiek lijkt ook steun te vinden in recente rechtspraak van het Hof van Justitie waaruit impliciet kan worden besloten dat artikel X.19 van het Wetboek Economisch Recht wel degelijk toelaat om een vergoeding te...