Selecteer een pagina

In het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2018 verscheen de wet van 18 juni 2018 die, naast tal van andere bepalingen, een titel 9 bevat, luidende “Diverse wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing.”.

Concreet gaat het hier over een aanpassing van de wet van 21 februari 2005 waarbij destijds in het Gerechtelijk Wetboek de artikelen inzake bemiddeling werden ingevoerd. Daarnaast voorziet deze wet ook in de organisatie van de collaboratieve onderhandeling en creëert zij een nieuwe groep in de advocatuur met name de collaboratieve advocaten.

Het onderscheid tussen bemiddeling in burgerlijke en handelszaken en bemiddeling in familiezaken wordt opgeheven. Tal van maatregelen worden voorzien om de alternatieve geschillenbeslechting te promoten.

Zo kan de rechter wanneer hij van mening is dat een verzoening tussen de partijen mogelijk is, ambtshalve of op verzoek van één van de partijen, op de inleidingszitting of op een latere zitting naar waar de zaak wordt verdaagd, na de partijen gehoord te hebben, een bemiddeling bevelen. Het is enkel indien alle partijen ertegen gekant zijn dat de rechter geen bemiddeling kan bevelen. Dit is een belangrijke afwijking van het in beginsel vrijwillig karakter van bemiddelingen.

Ook op andere terreinen wordt de organisatie van de bemiddeling hervormd, en wordt deze bemiddeling voorbehouden aan de erkende bemiddelaars, dit zelfs in sommige gevallen onder de dreiging van strafrechtelijke sancties voor wie als niet erkend bemiddelaar betalende bemiddelingsdiensten verstrekt.

De collaboratieve onderhandeling dan weer is een onderhandelingsvorm waarbij elke partij wordt bijgestaan door een advocaat, die zich collaboratief advocaat mag noemen. Enkel advocaten die daartoe een bijzondere opleiding hebben genoten (opleiding die op heden nog moet georganiseerd worden) mogen zich collaboratief advocaat noemen. Zij verbinden er zich toe om indien de onderhandelingen niet succesvol zouden zijn, zich uit de verdere procedures terug te trekken en in geen enkele hoedanigheid meer voor de partij die ze bijstond in het conflict op te treden.

Portelio Advocaten heeft altijd groot belang gehecht aan geschil-vermijdend en geschil-oplossend optreden. Het feit dat thans ook de overheid alle actoren bij justitie ertoe aanzet te kiezen voor deze vormen van geschillenbeslechting, kunnen we enkel toejuichen.


Dirk Van de Gehuchte

Advocaat – erkend bemiddelaar

Partner Portelio Advocaten